කුර්බාන් පිළිබඳවූ නීති රීතීන් (video)

මෙම මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කරනු ලබන උප මාතෘකා:

1- කුර්බාන් පිළිබඳවූ ඉතිහාසය

2- පිවිතුරු චේතනාව

3- ලබා දෙන්නා විසින් නොකළ යුතු දෑ

4- සත්වයින්ගේ වයස් සීමාව

5- කී දෙනෙකු හවුලේ ලබා දිය හැකිද?

6- සත්වයින් අඩු පාඩු වලින් තොරවීම

7- කැප කළ යුතු වේලාව

8- කැප කරන විට කුමක් කිව යුතුද?

9- පවුලේ අයව කුසල් වල එක් කරගැනීම

10- කෙසේ බෙදා හැරිය යුතුද?

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න:

කුර්බාන් පිළිබඳවූ නීති රීතීන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.