දේශකඃ මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

ඔබ නරඹ අතර අන් අය සමගද බෙදා ගන්න

දේශන නැරඹීම සඳහා මාතෘකා මත click කරන්න

2- උතුම් පණිවුඩයක්

3- බුර්කාව තහනම් ද?

4- ව්වේචකයින්ට නොපෙනෙන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් වැකි

5- දහමෙහි ස්ථීරවීමට නම් 

6- ඉස්ලාම් දහමෙහි සුවිශේෂත්වය

7- දොවනය හා එහි නීති රීතීන්

8- ඉස්ලාමීය කාන්තාව

9- කිතු බැතිමතුනි ඔබලාට ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි පණිවඩුය

10- නවක මුස්ලිම්වරුන්ට වටිනා ඔවදන් කිහිපයක් 

11- හූනියම මිථ්‍යයාවක්ද? 

12- රාර්ථනාවෙහි නීති රීති 

13- අල්ෆාතිහා පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය 

19- සාමය ආරක්ෂා කරමු! | 

20- ඉස්ලාම් තුළ ත්‍රස්තවාදයට ඉඩක් නැත!

21- ආදර්ශමත් මුස්ලිමෙකූ වෙමු! 

22- ශූද්ධ වූ කුර්ආනය!

23- සුවිශේෂී වූ රමළාන් මාසය

24- උතුම්වූ අල්කුර්ආනය පහළ වූ මාසයයි

25- තක්වාවෙහි ඉලක්කය හා වැදගත්කම!!

26- ෂිර්ක්හි භයානකත්වය! 

27- පශ්චාත්තාපයෙහි මාසයයි! 

28- ඉ:තිකාෆ් පිළිබඳ කෙටි හැදින්වීමක්!

29- ඉස්ලාම් පවසන උතුම් ගුණාංග

30- හජ හා උම්රා යාඤාවන් කළ යූත්තේ කෙසේද? 

31- මුස්ලිමෙකු අනිවාර්යයෙන් දැන සිටිය යුතු කරුණු කිහිපයක්! 

32- අල්ලාහ්ගේ අලංකාර නාමයන් හා උසස් ගුණාංග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *