සිකුරාදා දිනයෙහි කළ යුතු යහපත් කරුණු:
1- දිය නෑම.
2- දත් මැඳීම.
3- හිසට තෙල් ගෑම.
4- සුවඳ විළවුන් ආලේප කිරීම.
5- හොඳ ඇඳුමකින් සැරසීම.
6- පයින් ගමන් කර මස්ජිදයට යෑම.
7- කල් වේලා ඇතුව යෑම.
8- ඉමාම්ට අසලින් ගොස් වාඩිවීම.
9- දෙදෙනෙකු අතර හිඩැසක් ඇතිකර ඔවුන් මැද වාඩිවීමෙන් වැළකීම.
10- අන් අයගේ උරහිස් උඩින් ඉදිරියට ගමන් නොකිරීම.
11- දේශණය පටන් ගන්නා තුරු හැකි තරම් අතිරේක සලාතයන් ඉටු කිරීම.
12- නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ගේ නමින් අධිකව සලවාත් කීම.
13- සූරතුත් කහ්ෆ් පාරායනය කිරීම.
14- අල්ලාහ්ගෙන් අධිකව ප්රාර්ථනා කිරීම.
15- දේශණය ආරම්භවූ විගස නිහඬව එය ශ්රවණය කිරීම.
මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *