කොන්දේසි:

1- සම්පූර්ණ දෝවනයෙන් පසු පා මේස් පැළඳිය යුතුය.

2- පා මේස් පිරිසිදුව පැවතිය යුතුයි.

3- සුළු කිල්ල ඇතිවූ විට පමණයි පා මේස් මත පිරිමැදිය හැක්කේ. සුළු කිල්ල යනු දෝවනය නිෂ්ඵල කරන කරුණු වේ.

4- පිරි මැදීම සඳහා වූ අවසර ඇති කාලය තුළ පමණයි පිරිමැදිය හැක්කේ. ගමෙහි සිටින්නාට එක් දවසකුත්, මගියෙකුට දින තුනකුත් අවසර පවතී.

6- වළලුකර දක්වාවූ කොටස පා මේස වලින් ආවර්ණය වී තිිබිය යුතුය.

පිරිමැදීම නිෂඵල වන කරුණු:
1- මහා කිල්ල ඇතිවීම. එනම් දිය නෑම අනිවාර්්‍යය කරන කරුණු අතුරින් යමක් සිදුවීම.
2- පිරිමැදීම සඳහාවූ නියමිත කාලය අවසන් වීම.
3- පා මේස් ගැලවීම.
පිරිමැදීමේ නිවැරදි ක්‍රමය:
දකුණු අතින් දකුණු පාදය මතද වම් අතින් වම් පාදය මතද එක් වර පිරිමැදීම, යටි පතුල පිරිමැදීමෙන් වැළකිය යුතුය.
කාලය පටන්ගන්නේ පැළඳීමේ පටන් නොව ප්‍රථම පිරිමැදීමත් සමගයි.
උදාහරණයට: කෙනෙකු උදෑසන 6ට දෝවනය කර පා මේස් පැළඳ ගනී. ඔහුගේ දෝවනය 9ට නිෂ්ඵල වෙයි. ඔහු දහවල් 12ට ලුහර් සලාතය සඳහා දෝවනය කර පා මේස් මත පිරිමදී. වේලාව පටන්ගන්නේ ප්‍රථම පිරිමැදීමේ සිටයි. එනම් මධ්‍යයහන 12 සිටයි.
දෝවනයෙන් පසුවන කෙනෙකු පා මේස් ගැලවීම නිසා හෝ කාලය අවසන් වීම නිසා හෝ එම නීතිය අවලංගුවනවා මිස දෝවනය නිෂ්ඵල නොවෙයි.
මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *