“සැබැවින්ම මෙම අල්කුර්ආනය ඉතා නිවැරදි දෑ වෙත මග පෙන්වන්නේය” (ශු අල්කුර්ආනය 17: 9).

“(මෙම) ධර්ම පුස්තකය පහළ කිරීම එහි කිසිදූ සැකයක් නොමැතිව විශ්වයන්ගේ පරමාධිපතිගෙන් වූවකි” (ශු අල්කුර්ආනය 33: 2)

“මෙය ධර්ම පුස්තකයකි. එහි (කිසිදූ) සැකයක් නොමැත”
(ශු අල්කුර්ආනය 2:2).

“ඔහු එහි (ධර්ම පුස්තකයෙහි මත භේදයන්ගෙන් හෝ අඩුපාඩු වලින්) කිසිදූ ඇදයක් නොතැබුවේය” (ශු අල්කුර්ආනය 18:1).

“එ(ම අල් කුර්ආන)යට පෙර හෝ එයට පසුව හෝ (එය අවලංගු කරන) නිෂ්ඵල දෙයක් එය වෙත නොපැමිණෙයි.” (ශු අල්කුර්ආනය 41:42).

“මෙනෙහි කිරීම (අල් කුර්ආනය) සැබැවින්ම පහළ කළේ අපමය. තවද සැබැවින්ම අප එය (විකෘති වීමෙන්) ආරක්ෂා කරන්නන් වෙමු.” (ශු අල්කුර්ආනය 15:9).

“මෙ(ම අල් කුර්ආන)ය ලෝ වැසියන්ට උපදේශයක් මිස නොමැත.” (ශු අල්කුර්ආනය 38:87)

“තවද සැබැවින්ම උපදෙස් ලබනු පිණිස අල් කුර්ආනය අපි පහසු කර ඇත්තෙමු. එබැවින් (එයින්) උපදෙස් ලබන්නෙක් සිටිත් ද” (ශු අල්කුර්ආනය 54:17).

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *