ප්රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?
පිළිතුර:
1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.
2- එතුමන් කෙරෙහි වූ ගරුතවය සිතේ පිරි පැවතිය යුතුය.

3- එතුමන්ගේ කිසිදු ආදර්ශයක් විහිළුවට පත් නොකළ යුතුය.
4- එතුමන්ගේ නාමයෙන් අධිකව සලවාත් පැවසිය යුතුය. අධිකව ආදරය කරන්නාව අධිකව සිහිපත් කරයි.
5- එතුමන්ගේ උසස්වූ ආදර්ශ නිරතුරුව සිහි කිරීම, එය අන් අයට ඉගැන්වීම, එතුමන් සමග මතු දිනයෙහි සිටීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්රාර්ථනා කිරීම. එම භාග්යය ලැබෙන යහපත් ක්රිායවන්හි නියැලීම.
6- එතුමන් ප්රිය කළ දේ ප්රිය කිරීම. එතුමන් පිළිකුල් කළ දේ පිළිකුල් කිරීම.
7- එතුමන්ගේ අති උතුම් ගුණාංග මුළු ලොවටම කියා පාමින්, අපි එම උතුම් ගුණාංග ක්රියාවට නැංවීමේ ප්රමුඛයන් වීම.
8- අපේ සේ සත ධනය, අඹු දරුවන්, දෙමාපියන්, අපේ ප්රාණයට වඩා එතුමන් වෙත ආදරය දැක්වීම.
9- එතුමන් සැම විටම අවවාද කළ ආගමේ නාමයෙන් නූතන, නොමග යවන බිද්අත් ක්රියාවන්ගෙන් වැළකී සිටීම. එතුමන්ගේ නාමයෙන් උපන් දින සැමරීමද එම ඝනයට අයත් දෙයකි යනු අමතක නොකළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *