ඉස්ලාම් විශ්ව හිමියා විසින් ඔබට පිරිනමන ලද දහමයි ඔබ ජීවත් විය යුත්තේ එම දහමට අනුකූලවයි එවිටයි ඔබට සදාතනිකවූ ජයග්‍රහණය හිමිකරගත හැක්කේ. සැබෑ ලෙස අල්ලාහ්ට අවනතවන්නායි මුස්ලිම් වන්නේ. මුස්ලිම් යන නම උපතින් ලැබෙන නමක් නොවෙයි. ඉස්ලාම් අනූව ජීවත්වන විට පමණයි ඒ නමට කෙනෙකු හිමිකම් කියන්නේ.

ඔබ අල්ලාහ්ට හා අල්ලාහ් දූතවරයාට අවනතවන්න. පහත් ආශාවන්ට වහල් නොවන්න. ඔබගේ ප්‍රකට හතුරා වන ෂෙයිතාන්ගේ උගුලට හසු නොවන්න. සත්‍යය අවබෝධ කර ඒ මග ඔස්සේ ගමන් කරන්න දෙලොව ජය ලබන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *