ෆික්හ්-ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-9 (AV)

සලාතයෙහි වැදගත්කම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 21-05-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.84 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-9.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 66.54 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.