ආගමික දෘෂ්ටි කෝනයෙන් මිනිසා යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 04-09-2009
ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 27.56 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/buddism.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 140 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *