යහපත් මිනිස් ජීවිතයක් උදෙසා ඉස්ලාම් පිරිනමන උසස් ආදර්ශයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 04-25-2009
ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.44 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/islamiclife.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.27 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *