විශ්ව දහම ඉස්ලාම්! (AV)

ලොව ජිවත් වන සෑම පුද්ගලයකුටම පිළිපැදීමට ඉතා පහසු හා සරල දහම ඉස්ලාම් යන මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 10-07-2010
ස්ථානය: FRCS – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.94 MB}

[audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/MADhalan04.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 106.71 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.