දහම තුළින් සාමය (AV)

ඉස්ලාම් මුලු විශ්වයටම ව්‍යාප්ත කරන සාමය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු ඉදිරිපත් කෙරේ.
දිනය: 23-06-2010
ස්ථානය: සුගතදාස කී‍්‍රඩාංගනය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 71.81 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/zakirnaik_hq.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 375.45 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/zakirnaik_hq.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.