දෝවනය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීත රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 19-03-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.72 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-5.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.21 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-5.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *