ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්- 6 – (AV)

ස්නානය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ.
දිනය: 02-04-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.74 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-6.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.84 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-6.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.