ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -11 (AV)

අදාන් (බාංගු) පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 17-12-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.89 MB}

[audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio3/MP3/fiqh11-a.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.83 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/fiqh11-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.