උතුම් සමාජයක නිර්මාතෘ මුහම්මද් නබි නායක තුමන් – (AV)

මෙලොවට බිහිවූ අති ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතය වන අවසන් ශාස්තෘවරයා මුහම්මද් එතුමන්ට සාමය හා ශාන්තිය උදාවේවා පිළබඳවයි මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරෙන්නේ.
දිනය: 11-10-2010
ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 21.73 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/Utu-Chari.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 124.57 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mamanithar.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.