අවසන් දූතවරයාගේ උතුම්වූ ගුණාංග පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 08-04-2007
ස්ථානය: දම්මාම් – සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.18 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/mahatmacharitaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mahatmacharitaya.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *