රමළාන් සමයෙහි වැදගත්කම

රමළාන් සමයෙහි වැදගත්කම එහි නීති රීතීන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 08-05-2007
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් – සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 22.74 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/ramalan.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.