අල්කුර්ආන් පරිවර්තනය (mp3)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සිංහල පරිවර්තනය mp3 වශයෙන් නිෂ්පාදනය කොට ශ‍්‍රී ලාංකීය ජනතාවට දායාද කළ සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානයට යා යුතු මග අඩවියෙහි අවංක ස්තූතිය.

මෙවැනි සත් කි‍්‍රයාවන් අනාගතයෙහි තව තවත් කිරීමට එම සංවිධානයට ශක්තිය ලැබීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරමු.

අල්කුර්ආන් පාරායනය හා සිංහල පරිවර්තනය (mp3)

සිංහල පරිවර්තන හඩ මව්ලවි මාහිර් T.D. රම්ඩීන් නූරි

නිෂ්පාදනය: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය (AMYS)

පරිච්ඡේද: (click to play, Right click and ” Save Target as” to download)

හැඳින්වීම: හැඳින්වීම

1- අල්ෆාතිහා: 1- අල්ෆාතිහා

2-අල්බකරා: 2-අල්බකරා

3- ආල ඉම්රාන්: 3- ආල ඉම්රාන්

4- අන්නිසා: 4- අන්නිසා

5- අල්මායිදා: 5- අල්මායිදා

6- අල් අන්ආම්: 6- අල් අන්ආම්

7- අල් අඃරාෆ්: 7- අල් අඃරාෆ්

8- අල් අන්ෆාල්: 8- අල් අන්ෆාල්

9- අත්තව්බා: 9- අත්තව්බා

10- යූනුස්: 10- යූනුස්

11- හූද්: 11- හූද්

12- යූසුෆ්: 12- යූසුෆ්

13- අර්රඃද්: 13- අර්රඃද්

14- ඉබ්රාහීම්: 14- ඉබ්රාහීම්

15- අල්හිජ්ර්: 15- අල්හිජ්ර්

16- අන්නහ්ල්: 16- අන්නහ්ල්

17- බනී ඉස්රාඊල්: 17- බනී ඉස්රාඊල්

18- අල්කහ්ෆ්: 18- අල්කහ්ෆ්

19- මර්යම්: 19- මර්යම්

20- තාහා: 20- තාහා

21- අල් අන්බියා: 21- අල් අන්බියා

22- අල්හජ්: 22- අල්හජ්

23- අල්මුඃමිනූන්: 23- අල්මුඃමිනූන්

24- අන්නූර්: 24- අන්නූර්

25- අල්ෆුර්කාන්: 25- අල්ෆුර්කාන්

26- අෂ්ෂුඅරාඃ: 26- අෂ්ෂුඅරාඃ

27- අන්නම්ල්: 27- අන්නම්ල්

28- අල්කසස්: 28- අල්කසස්

29- අල් අන්කබූත්: 29- අල් අන්කබූත්

30- අර්රූම්: 30- අර්රූම්

31- ලුක්මාන්: 31- ලුක්මාන්

32- අස්සජදා: 32- අස්සජදා

33- අල් අහ්සාබ්: 33- අල් අහ්සාබ්

34- සබඃ: 34- සබඃ

35- ෆාතිර්: 35- ෆාතිර්

36- යාසීන්: 36- යාසීන්

37- අස්සාෆ්ෆාත්: 37- අස්සාෆ්ෆාත්

38- සාද්: 38- සාද්

39- අස්සුමර්: 39- අස්සුමර්

40- අල්මුඃමිනූන්: 40- අල්මුඃමිනූන්

41- හා. මීම්. අස්සජදා: 41- හා. මීම්. අස්සජදා

42- අෂ්ෂූරා: 42- අෂ්ෂූරා

43- අස්සුක්රුෆ්: 43- අස්සුක්රුෆ්

44- අද්දුකාන්: 44- අද්දුකාන්

45- අල්ජාසියා: 45- අල්ජාසියා

46- අල් අහ්කාෆ්: 46- අල් අහ්කාෆ්

47- මුහම්මද්: 47- මුහම්මද්

48- අල්ෆත්හ්: 48- අල්ෆත්හ්

49- අල්හුජුරාත්: 49- අල්හුජුරාත්

50- කාෆ්: 50- කාෆ්

51- අද්දාරියාත්: 51- අද්දාරියාත්

52- අත්තූර්: 52- අත්තූර්

53- අන්නජ්ම්: 53- අන්නජ්ම්

54- අල්කමර්: 54- අල්කමර්

55- අර්රහ්මාන්: 55- අර්රහ්මාන්

56- අල්වාකිආ: 56- අල්වාකිආ

57- අල්හදීද්: 57- අල්හදීද්

58- අල්මුජාදලා: 58- අල්මුජාදලා

59- අල්හෂ්ර්: 59- අල්හෂ්ර්

60- අල්මුම්තහිනා: 60- අල්මුම්තහිනා

61- අස්සෆ්: 61- අස්සෆ්

62- අල්ජුම්ආ: 62- අල්ජුම්ආ

63- අල්මුනාෆිකූන්: 63- අල්මුනාෆිකූන්

64- අත්තකාබුන්: 64- අත්තකාබුන්

65- අත්තලාක්: 65- අත්තලාක්

66- අත්තහ්රීම්: 66- අත්තහ්රීම්

67- අල්මුල්ක්: 67- අල්මුල්ක්

68- අල්කලම්: 68- අල්කලම්

69- අල්හාක්කා: 69- අල්හාක්කා

70- අල්මආරිජ්: 70- අල්මආරිජ්

71- නූහ්: 71- නූහ්

72- අල්ජින්: 72- අල්ජින්

73- අල්මුස්සම්මිල්: 73- අල්මුස්සම්මිල්

74- අල්මුද්දස්සිර්: 74- අල්මුද්දස්සිර්

75- අල්කියාමා: 75- අල්කියාමා

76- අද්දහ්ර්: 76- අද්දහ්ර්

77- අල්මුර්සලාත්: 77- අල්මුර්සලාත්

78- අන්නබඃ: 78- අන්නබඃ

79- අන්නාසිආත්: 79- අන්නාසිආත්

80- අබස: 80- අබස

81- අත්තක්වීර්: 81- අත්තක්වීර්

82- අල් ඉන්ෆිතාර්: 82- අල් ඉන්ෆිතාර්

83- අල්මුතෆ්ෆිෆීන්: 83- අල්මුතෆ්ෆිෆීන්

84- අල් ඉන්ෂිකාක්: 84- අල් ඉන්ෂිකාක්

85- අල්බුරූජ්: 85- අල්බුරූජ්

86- අත්තාරික්: 86- අත්තාරික්

87- අල් අඃලා: 87- අල් අඃලා

88- අල්ඝාෂියා: 88- අල්ඝාෂියා

89- අල්ෆජ්ර්: 89- අල්ෆජ්ර්

90- අල්බලද්: 90- අල්බලද්

91- අෂ්ෂම්ස්: 91- අෂ්ෂම්ස්

92- අල්ලයිල්: 92- අල්ලයිල්

93- අල්ලුහා: 93- අල්ලුහා

94- අල්ඉන්ෂිරාහ්: 94- අල්ඉන්ෂිරාහ්

95- අත්තීන්: 95- අත්තීන්

96- අල් අලක්: 96- අල් අලක්

97- අල්කද්ර්: 97- අල්කද්ර්

98- අල්බයියිනා: 98- අල්බයියිනා

99- අස්සිල්සාල්: 99- අස්සිල්සාල්

100-අල් ආදියාත්: 100-අල් ආදියාත්

101- අල්කාරිආ: 101- අල්කාරිආ

102- අත්තකාසුර්: 102- අත්තකාසුර්

103- අල් අස්ර්: 103- අල් අස්ර්

104- අල්හුමසා: 104- අල්හුමසා

105- අල්ෆීල්: 105- අල්ෆීල්

106- අල්කුරෙයිෂ්: 106- අල්කුරෙයිෂ්

107- අල්මාඌන්: 107- අල්මාඌන්

108- අල්කව්සර්: 108- අල්කව්සර්

109- අල්කාෆිරූන්: 109- අල්කාෆිරූන්

110- අන්නස්ර්: 110- අන්නස්ර්

111- අල්ලහබ්: 111- අල්ලහබ්

112- අල්ඉහ්ලාස්: 112- අල්ඉහ්ලාස්

113- අල්ෆලක්: 113- අල්ෆලක්

114- අන්නාස්: 114- අන්නාස්

 

4 comments

 • fathima

  Assalamualaikum;

  Here the translations are form of video, if you got the translation in the document form(as pdf), it will b more helpful to read when ever we want. better if it is in Sinhala language. if any , please let me know.

 • Haroon from Jeddah KSA

  Dear Fathima Sister, Salam……..
  pdf Sinhala language Qur’an
  http://www.AlQuranaya.com

 • Roshan from Jeddah

  Brother Haroon link is not working for me

 • Hanna

  Assalamu Aleikum,

  I was trying to download the Quran mp3s but unfortunately it does not support. It would be a great benefit if the admin of this page can fix the issue please. Thank You.

Leave a Reply

Your email address will not be published.