ප‍්‍රතිපත්තීන්

A) විශ්වාසයෙහි මූලික කුළුණු:

B) ඒක දේව ප්‍රතිපත්තිය (තව්හීද්) පිළබඳ විස්තර:

C) ෂිර්ක් අල්ලාහ්ට සමානයන් ගැනීමේ භයානකත්වය:

D) බිද්අත් නූතන ක්‍රියාවන්හි භයානකත්වය:

E) මිථ්‍යයා විශ්වාස:

F) කුහකත්වය: