ප‍්‍රතිපත්තීන්

A) විශ්වාසයෙහි මූලික කුළුණු:

දේව විශ්වාසය

දේව දූතවරුන් (මලක්වරුන්)

දේව ග‍්‍රන්ථ

දූතවරුන්

මරණින් මතු ජීවිතය

පෙර නියමය

B) ඒක දේව ප්‍රතිපත්තිය (තව්හීද්) පිළබඳ විස්තර:

තව්හීද්හි ඒක දේව ප්‍රතිපත්තියෙහි කොටස්

ඉස්ලාමීය පිවිතුරු කලිමාවෙහි විස්තර

C) ෂිර්ක් අල්ලාහ්ට සමානයන් ගැනීමේ භයානකත්වය:

ෂිර්ක්හි කොටස්

ෂිර්ක්හි භයානකකම

D) බිද්අත් නූතන ක්‍රියාවන්හි භයානකත්වය:

බිද්අත්හි භයානකකම

E) මිථ්‍යයා විශ්වාස:

මිථ්‍යයා විශ්වාස පිළිබඳ ඉස්ලාම්

F) කුහකත්වය:

කුහකත්වය හා එහි භයානකත්වය