ඉස්ලාමීය යාඥාවන්

ස්නානය


දෝවනය


සලාතය


සකාතය


උපවාසය


හජ් හා උම්රා