ඒක දේව විශ්වාසය

ඒක දේව ප්‍රතිපත්තිය (තව්හීද්) පිළබඳ විස්තර:

තව්හීද්හි ඒක දේව ප්‍රතිපත්තියෙහි කොටස්

ඉස්ලාමීය පිවිතුරු කලිමාවෙහි විස්තර