සමානයන් තැබීම

ෂිර්ක් අල්ලාහ්ට සමානයන් ගැනීමේ භයානකත්වය:

ෂිර්ක්හි කොටස්

ෂිර්ක්හි භයානකකම