නූතන ක්‍රියාවන්

බිද්අත් නූතන ක්‍රියාවන්හි භයානකත්වය:

බිද්අත්හි භයානකකම