ඉස්ලාම් දහමින් ඕපාදූපයට හිමි අකුසලය (The Sin of Backbiting in Islam)

කෙනෙකුගේ ගරුත්වය කෙලසන ආකාරයේ ඕපාදුප කීම ගැන ඉස්ලාම් දහමින් ඉතා දැඩිලෙස අවවාද කොට ඇත. නබිතුමාගේ අවසාන අරෆා දේශනයේදී මෙසේ පවසා ඇත. 

Read more

නැගෙනහිර පළාතේ ඉඳි ගස් වැවීම හා කළු කාන්තා ඇඳුම සංස්කෘතික ආක්‍රමණයක් නේද?

මෙම චෝදනාවේ සාධක තුනක් දකින්නට ඇත. ඒවා නම් නැගෙනහිර පළාතේ ඉඳි ගස් වැවීම, කළු කාන්තා ඇඳුම හා සංස්කෘතික ආක්‍රමණය යන සාධකයන් ය.

Read more

ෂරියා නීතිය තුල දූෂණ සහ අල්ලස (Corruption and bribery in Sharia law)

ෂරියා නිතිය අනුව අල්ලස් ගැනීම සහ ඊට උදව් කිරීම විශාල වරදවල් වන්නේය. නබිතුමාගේ හදිසයකට අනුව විනිශ්චය දිනයේදී ආදම්ගේ දරුවන් කරුණු පහකට පිළිතුරු දෙන තුරු එහා මෙහා වීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැත.

Read more
1 2 3 4 231