මස්ජිදය හා බැඳුනු උසස් විනයන් (AV)

මස්ජිදයෙහි කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 31-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීත රීතීන් 12 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 24-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් -සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -11 (AV)

අදාන් (බාංගු) පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 17-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ්-ඉස්ලාමීය නීති රීතින්-4 (AV)

දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 12-03-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.77 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-4.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 87.3 MB}

Read more
1 209 210 211 212 213 248