ඔබගේද වගකීමයි!

”ඔබගෙන් කවරෙකු අකුසල් කි‍්‍රයාවක් දකින්නේ ද ඔහු එය තම දෑතින් වැළක්විය යුතුයි. එය ඔහු විසින් කළ නොහැකි වුණොත් ඔහු තම මුවින් (දිවෙන්* එය වැළැක්විය යුතුයි. එය ද ඔහු විසින් කළ නොහැකි වූ විට තම සිතින් එය පිළිකුල් කළ යුතුයි. මෙයයි විශ්වාසයේ අවම මට්ටම” යනුවෙන් නබි (සල්* තුමන් පැවසූහ.

Read more

හිස්නුල් මුස්ලිම් කෘතියෙහි හැඳින්වීම

මුස්ලිම්වරයකුගේ රැුකවරණය පරිවර්තක: සෙයියද් මුහම්මද් ප‍්‍රකාශනය: (සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය* කොළඹ – 10 ෆ ඵඹීඛෂඵ උ්ඍ්ශ්ණඹඨෑ ඍ්ණ්උ්ඍ්භ්ශ් ෆ ඛ්බටම්ටැථ ීසබය්ක් ෆ ඔර්බික්එැා ඉහථ ීැසහහැා ඵමය්පපැා ෆ ්ිිසිඑැා ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර* ෆ ත්‍සරිඑ ෑාසඑසදබථ 2009 ෆ ීස‘ැථ 1රැු8 ෆ ඡු්ටැිථ 115 ෆ ඡුමඉකසියැා ඉහථ ්ිිදජස්එසදබ දෙ ඵමිකසප ශදමඑය දෙ ී්සක්බ :න්‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ* ඵ්කසට්න්බා් ඍද්ාල ඵ්ර්ා්බ්ල ක්‍දකදපඉද – 10ල ීරස […]

Read more

මස්ජිදය හා බැඳුනු උසස් විනයන් (AV)

මස්ජිදයෙහි කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 31-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීත රීතීන් 12 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 24-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් -සවුදි අරාබියාව

Read more
1 212 213 214 215 216 251