අල්ලාහ්ගේ උසස් නාමයන් හා ගුණාංගයන්-2 (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 9.36 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 93.66 MB}

Read more

නිවැරදි ප‍්‍රතිපත්තිය – (AV)

දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

විශ්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨයා – 02

වහල් යදම් සිඳ………. කතෘ: යූසුෆ් නියාස් මිනිසා කි‍්‍රයාකාරිත්වයන් සියල්ල කාලය හා අවකාශය තුළ වෙලී පවතී. එය ඉක්මවා කි‍්‍රයා කිරීමේ ශක්තියක් මිනිසාට නොමැත. මිනිසාගේ ඇස, කණ, නාසය, දිව හා ස්පර්ශය යන පංච ඉන්ද්‍රියන් පරිසර සංසිද්ධීන් වාර්තා කරන බවට මෑතක් වන තුරු මිනිසා අධ්‍යයනය කර සිටියද නව සොයා ගැනීම් අනූව ”හයවන සංවේදීන්” යන්න තවත් සංවේදී ක‍්‍රම කීපයක් ඉදිරිපත් කරයි.

Read more

අල්ලාහ්ගේ උසස් නාමයන් හා ගුණාංගයන්-01 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 04-10-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.38 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 104.94 MB}

Read more
1 219 220 221 222 223 255