ඔබේ පැනයට පිළිතුර – අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද?

පැනය : අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද? පිළිතුර: අකීකා යනු දරුවෙකු උපත ලැබ හත් වැනි දින එම දරුවා වෙනුවෙන් එළුවෙකු කැප කිරීමයි. මේ පිළිබඳ නබි (සල්) තුමන්ගේ ප්‍රකාශ තුළින් ලැබෙන ආදර්ශයන් වෙත අපේ අවදානය යොමු කරමු. “පිරිමි දරුවා වෙනුවෙන් අකීකා දිය යුතුය. එබැවින් ඔහු වෙනුවෙන් කැප කරන්න” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කළහ. (වාර්තා කරන්නේඃ සල්මාන් ඉබ්නු ආමිර් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රයඃ බුහාරි […]

Read more

දරුවාට නමක් තබන විට ඔබ සැළකිය යුතු කරුණු

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! දරුවන්ට නමක් තබන විට ඉස්ලාමීය උසස් මඟ පෙන්වීම් කුමක්ද? යනු සාකච්ඡුා කිරීමයි මෙම ලිපියේ අරමුණ: ”අල්ලාහ් ප‍්‍රිය කරන නාමයන් අබ්දුල්ලාහ්, අබ්දුර් රහ්මාන්” යනුවෙන් නබි (සල්* තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්*.

Read more