නිවැරදි ප‍්‍රතිපත්තිය – (AV)

දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more