මා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත්තේ ඇයි? (AV)

තමන් දුටු සත්‍යය හා එහි අග්‍ර ඵළය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය සිය අත්දැකීම් ඔබලා සමග බෙදාගන්නේ, පෙර කිතු පූජකවරයකු වශයෙන් සිට ඉස්ලාම් දහම පිළිගත් සහෝදර අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චිය.

Read more

නැවුම් අත්දැකීම් (AV)

නවක මුස්ලිමෙකු සිය ජිවිතය වෙනස පිළිබඳව මෙසේ කරුණු අනාවරණය කරයි. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2