දෛනික ප‍්‍රාර්ථනාවන්! (AV)

එදිනෙදා ජිවීතයේ උසුරීම සඳහා නබි (සල්) තුමන් ඉගැන්වූ ප‍්‍රාර්ථනාවන් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more