අවසන් දූතවරයාගේ මෑණියන් අභාවප‍්‍රාප්තවීම

ප‍්‍රශ්නය: මුහම්මද් (සල්* තුමන්ගේ මව මිය යන විට එතුමන් කී වැනි වියේ පසුවූයේ ද? මෆාස් කලාම්… පිළිතුර: මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන්ගේ මව වන ”ආමිනා බින්ත් වහ්බ්” යස්රිබ් (මදීනාවෙ*හි සිය ස්වාමි පුරුෂයාගේ දේහය මිහිදන් කර ඇති සොහොන බැහැ දැකීම සඳහා තම දරුවා මුහම්මද් (සල් තුමන්, සේවිකාව: උම්මු අයිමන්, භාරකරු අබ්දුල් මුත්තලිබ් සමග ගමන් ඇැරඹුවාය. මක්කාවෙහි සිට කි.මි. 500 ඈතින් පිහිටා ඇති […]

Read more