අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 2 

චෝදනාව: කුරානය 3:28 චෝදනාවක් ලෙස ඉහත සඳහන්අල් කුර්ආන් වැකිය ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් දක්වා ඇති ආකාරය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. වරහන් තුල ඇත්තේ එම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නන්ගේ මතයන්ය. 

Read more

පරිච්ඡේදය: අල්කාෆිරූන් (ප්‍රතික්ෂේපකයින්)

පාඨ සංඛ්‍යයාව 6 කි. මක්කාවෙහි පහළවූ පරිච්ඡේදයකි මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. 1- (ශාස්තෘවරයානනි) පවසන්නඃ ප්‍රතික්ෂේපකයිනි! 2- ඔබලා නමදින දේ මා නොනමදිමි.

Read more

පරිච්ඡේදයඃ අන්නස්ර් (උදව්ව)

පරිච්ඡේද අංකඃ 110 පාඨයන් සංඛ්‍යාවඃ 03 කි. මහ කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. 1- අල්ලාහ්ගේ උදව් උපකාරය, ජයග්‍රහණය පැමිණෙන විට.

Read more

හිරු අවරට යන්නේ මඩවගුරක් තුළින් බව අල් කුර්ආනය පවසන්නේද?

අල් කුර්ආනයේ වැරදි සොයමින් එය මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් පහළ කරන ලද දේව පණිවිඩයක් නොවන බවට පැවසීමට උත්සාහ දරන්නන් විසින් අල් කුර්ආනයේ 18 වැනි පරිච්ඡේදයේ 86 වැනි වැකිය උපුටා දක්වන්නට අතපසු නොකරති. මෙම වැකිය පිළිබඳ චෝදනාව පළමුව දකින්නට තිබුනේ ඉස්ලාම් විරෝධී බටහිර සමාජ මාධ්‍යයන්හිය. පසුව ඇතැම් දේශීය ඉස්ලාම් විරෝධීන් විසින් ද මෙම චෝදනාව නගන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බව දකින්නට ඇත. […]

Read more
1 2 3 10