ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පිළිබඳ දැනුමෙන් බිඳක්!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය අනාවරණය වූ උතුම්වූ රමළාන් මාසයෙහි පසුවන අපි එම ශුද්ධවූ ග්‍රන්ථය පිළිබඳ මදක් දැනගනිමු. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මුලින්ම පහළවූ මාසය රමළාන් මාසයයි. එය මුලින්ම අනාවරණය වූ රාත්‍රිය රමළාන් මාසයෙහි ලයිලතු කද්ර් රාත්‍රියයි. මක්කාවෙහි පිහිටා ඇති හිරා නම් ගුහාවෙහි නබි (සල්) තුම්න් සිටින විට මුලින්ම අල්කුර්ආනය පහළ විය. එය එතුමන්ගේ 40 වියෙහිදී සිදුවිය.

Read more