ෆික්හ්-ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-10 – (AV)

අදාන් හා ඉකාමත් සමග බැඳුනු නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 04-06-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.69 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-10.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.36 MB}

Read more