ආගම යල්පැන ගිය දෙයක්ද? -03

අදත් ඊට පෙරත් ඇතැම් මුස්ලිම් පාලකයන් ඉස්ලාම් ආගම නමින් ගත් දෙය, අප අපේ අනුගාමිකයන්ට ජීවිතයේ මාර්ගෝපදේශකයා වශයෙන් ගැනීමට කියන ඉස්ලාම් ආගම ම නොවේ. ඔවුන් තුළ දිව්‍යමය නීතියට ගෞරවයක් හෝ සැලකිල්ලක් නැති බැවින්, කැමැත්තෙන්ම එය කැඩීමට ඔවුන් පසුබට වන්නේ බොහෝම කලාතුරකිනි.

Read more