සිය දෑතින් ඉපැයීම හා අන් අයගෙන් අතපා නොසිටීම!

 ආගමික කටයුතු වල මුළුමනින් නියැලෙන බව පවසමින් ලෞකීක කටයුතු අමතක කර දැමීමට ඉස්ලාම් කොහෙත්ම අනුබල නොදෙයි.

Read more