හජ්වන්දනය සහ ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා අතර සම්බන්ධතාවය (Connection between Hajj pilgrimage and Prophet Ibrahim)

මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමා ඉපදීමට වසර 4000කට පමණ පෙර ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා ජිවත්වුහ. එතුමාට පහළ වූ දහම් පුස්තකය දැන් අප අතර දැකිය නොහැකිය. එහෙත්  එතුමාගේ ජිවිතයේ වැදගත් කරුණු බොහොමයක්ම මුහම්මද් නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින් විසින් හජ් වන්දනයේදී ඉටු කරනු ලබන්නෝය. මේ නිසා හජ්වන්දනය සහ ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා අතර ඉතා සමීප සම්බන්දයක් දැකිය හැකිය.  

Read more