මිනිසාව මවා ඇත්තේ අරමුණකින් තොරව යැයි ඔබ සිතනවාද? (Do you think that man was created without purpose?)

ඕනෑම නිර්මාණයක් පිටුපස යම් අරමුණක් තිබේ. උදාහරණයක් වශයෙන් පරිගණකයක්, බැකෝ යන්ත්‍රයක්, ඉදිකට්ටක්, නුලක් වැනි ඕනෑම දෙයක් සාදන්නේ යම් කිසි අරමුණක් ඉටු කිරීම සඳහාය.

Read more

අර්ථවත් ජීවිතයකට – (AV)

අගනා මිනිස් ජීවිතයේ ඒකායනය අරමුණ පිළිබඳව මෙම මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 03-09-2009 ස්ථානය: ඉෆ්තාර් කඳවුර, අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.76 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Ar-jeevitaya.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 59.76 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Ar-jeevitaya-256.flv” /]

Read more