පාපෝචිචාරණය සහ මුල් පාපය ? – 08

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් කි. බැ.: මෙතෙක් සාකචිඡුා කළ කරුණු අනූව, ”යේසූස් වහන්සේට කුරුසියේ ඇණ ගැසීම නිසා මරණයට පත්වීම තුළින්, එතුමා මිනිසුන්ගේ පාපයන්ට පාපෝචිචාරණය කළ හ” යි කීම වැරදි ද? එය එතුමාගේ ඉගැන්වීමක් නොවෙයි ද? මුස්: ඔව්, එසේ කීම වැරදියි, එය යේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමක් නොවෙයි. පාපෝචිචාරණය පිළිබඳ වූ මෙම ඉගැන්වීම යේසුස් වහන්සේ මෙලොවින් ගොස් ශත වර්ෂ […]

Read more