ඔබේ දිවියේ අගනාම දවස උදාවීමට නියමිතයි!

ඔබේ මුළු ආයු කාලයේම කරන යහපතට වඩා එක් රාත්‍රියකින් ඔබට ලැබෙන මහඟු භාග්‍යය. අවුරුදු 83 ක්, මාස 4 ක ට වඩා යහපත් ක්‍රියාවන් කළ මහඟු තිළිණය ඔබට ලැබෙන රාත්‍රිය උදාවීමට නියමිතයි. මෙම මහඟු භාග්‍යය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ වැය කළ යුතු කාලය පැය 9 ක් හෝ 10 ක්, විනාඩි 600 ක්. ඔත්තේ සංඛ්‍යාෙවෙන් යුත් රාත්‍රි පහ 21,23,25,27,29, රාත්‍රි පහකට පැය […]

Read more

මහත්මා චරිතය! (AV)

අවසන් දූතවරයාගේ උතුම්වූ ගුණාංග පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 08-04-2007 ස්ථානය: දම්මාම් – සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.18 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/mahatmacharitaya.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mahatmacharitaya.flv” /]

Read more