උදෑසන හා සවස කිවයුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්!

අල්ලාහ්ගේ දූතවරයානන් අපට ඉගැන්වූ ප‍්‍රාර්ථනාවන් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 14-08-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.53 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/medua.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 89.03 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/medua.flv” /]

Read more