ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම

ප්‍රශ්නය: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම මොනවාද? ෆාතිමා ෂෆ්නා… පිළිතුර: වත්මන් ලෝකය තුළ කාන්තාව සළකනු ලබන්නේ හුදු වාණිජ භාණ්ඩයක් සේ පමණි. නමුත් ඉස්ලාම් ඇය එසේ නොසළකා උසස් ගරුත්වයක් ලබා දෙයි. ඇය අල්ලාහ්ට අවනතව ජීවත්වන විට පිරිමියාට නොදෙවැනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඇයට හිමිවෙයි.

Read more