ඔබේ පැනයට පිළිතුර – අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද?

පැනය : අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද? පිළිතුර: අකීකා යනු දරුවෙකු උපත ලැබ හත් වැනි දින එම දරුවා වෙනුවෙන් එළුවෙකු කැප කිරීමයි. මේ පිළිබඳ නබි (සල්) තුමන්ගේ ප්‍රකාශ තුළින් ලැබෙන ආදර්ශයන් වෙත අපේ අවදානය යොමු කරමු. “පිරිමි දරුවා වෙනුවෙන් අකීකා දිය යුතුය. එබැවින් ඔහු වෙනුවෙන් කැප කරන්න” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කළහ. (වාර්තා කරන්නේඃ සල්මාන් ඉබ්නු ආමිර් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රයඃ බුහාරි […]

Read more