විශ්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨයා – 01

වහල් යදම් සිඳ………. “මනුෂ්‍යයිනි! ඉතාමත් නිවැරදි සාක්‍ෂීන් ඔබ ඉදිරියේ ඇත” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන්).

Read more