කාන්තා පිරිසිදුකම!

කතෘ: අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසෙයිමීන් (රහ්) පරිවර්තනය: නලීම් ඉස්සද්දීන් නිරීක්ෂණය: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම් පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න කාන්තා පිරිසිදුකම

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-8 ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 18-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.10 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-8.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 67.68 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-8.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතින්-7 (AV)

කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 07-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-7.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 57.26 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-7.flv” /]

Read more