මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 09

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අප බෙහෙතක් මිළදි ගන්නා විට එය කුමන රෝගයක් සඳහා උචිතද‚ පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රමය, එහි මුලික ඖෂධ සුත්‍රය කුමක්ද? එහි අයපත් ඵල කුමක්ද? යනාදී විස්තර  අඩංගු පත්‍රිකාවක් එම ඖෂධයේ නිෂ්පාදකයා විසින් සපයන බව අපි දනිමු. එය අපට එම ඖෂධය පිළිබඳව මගපෙන්වීමක් ලබා දෙයි. භාණ්ඩයක් මිළදී ගන්නා විට  එය ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු ආකාරය, ඒ සම්බන්ධව නොකළ යුතු දෑ […]

Read more

විශ්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨයා – 01

වහල් යදම් සිඳ………. “මනුෂ්‍යයිනි! ඉතාමත් නිවැරදි සාක්‍ෂීන් ඔබ ඉදිරියේ ඇත” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන්).

Read more