ඉස්ලාමීය චර්මච්ඡේදනයේ ඇති සෞඛ්ය ප්‍රතිලාභ (Health benefits of Islamic circumcision)

බොහෝ අයට මුස්ලිම්වරුන් සිදුකරනු ලබන චර්මච්ඡේදනය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝදයක් නොමති වීමෙන් ඒ පිළිබඳව බොහෝ වැරදි මත සමාජ ගත කොට ඇත. එහෙත් එම ක්‍රියාවලියෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ශාරීරික පිරිසිදුතාවයයි. පුරුෂයින්ගේ චර්මච්ඡේදනය කරනු ලබන්නේ ශිෂ්නයේ පෙර සම ඉවත් කිරීමෙනි. එම අවස්ථවේදී වේදනාව අවම කිරීම සඳහා ස්ථානීය නිර්වින්දනයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Read more