හිජාබ් එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? -2

8- හිජාබ් යනු “ගීරාහ්” (සිත් කනස්සල්ල) වේ!: මිනිසෙකු යහ මග යන්නේ නම් ඔහුගේ ස්වභාවික හැඟීම් හා ක‍්‍රියාවන් පිවිතුරු වන්නේ ය, ඔහු වැරදි කිරීමෙන් වැළකී සිටින්නේ ය. එවැන්නෙක් තම භාර්යාව හෝ දූවරුන් අන්‍ය පිරිමින්ගේ බැල්මට ලකවීම ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි. හිජාබය මෙයට අදාළ එකකිග “ගීරාහ්” නම් වූ සිත් කනස්සල්ල මිනිසාට සංවරභාවය ඇතිකර, තම කාන්තාවන් අන්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට උදව් වෙයි.

Read more